Bemutatkozás

ALSÓ TAGOZAT 1

Az iskolánk alsó tagozatának pedagógusai vallják:  

      „ Az elméletből nem lehet engedni, mert az természettudományi igazság.

            A gyakorlat egyéni, a pedagógus művészi lelkéből fakad.”

(Bárczi Gusztáv)

Intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7.§-a szerint, a közoktatás nevelő és oktató intézményei közé sorolt, kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó gyógypedagógiai intézmény, amely a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságszakvéleménye alapján vehető igénybe.

Ennek értelmében célja és egyben feladata is, hogy: a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa az enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyermekek, tanulók különleges gondozási szükségletéből adódó óvodai, általános iskolai, speciális és készségfejlesztő szakiskolai nevelését, oktatását, fejlesztő felkészítését.

Az általános iskola alsó tagozatának funkciója a tanköteles korú, de eltérő értelmi fejlődésű gyermekek alapozó nevelése, oktatása, felkészítése a felső tagozatra, közvetve az önálló életvitelre.

Az osztályokban heterogén összetételű (értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, autizmussal élő, hallássérült, látássérült, beszédfogyatékos, mozgássérült, pszichés fejlődési zavarú) tanulók járnak együtt.

A gyógypedagógusaink oktató – nevelő munkája komplex, személyiségfejlesztő cselekvésbe ágyazott, differenciált, mely a tanulók egyéni képességeit veszi figyelembe. Munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

A sérült gyermek intézményünkben sajátos szerepet tölt be a gyermekközpontú, hatékony gyógypedagógiai ellátásban. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs és rehabilitációs fejlesztésben részesülnek. Az alkalmazott terápiák:

 • Pető – féle konduktív terápia,
 • DSGM módszer,
 • Thunyogi torna gyógy-masszázs,
 • gyógytorna, gyógyúszás, gyógylovaglás,
 • zeneterápia, tánc- és dráma,
 • kézművesség,
 • logopédia,
 • Ayres- terápia elemei,
 • Sindelar program,
 • tömegsport,
 • komplex személyiség- és magatartásfejlesztő szocializációs, mentálhigiéniás programok, múzeumlátogatás

 

A 2014/2015-ös tanévtől részt veszünk az „Autizmus specifikus követelményrendszerek bázisintézményi tesztelése” című pályázatban. Ezáltal:

 • bővülnek pedagógusaink szakmai ismeretei, módszertani kultúrája
 • jelentős mértékű szakkönyvtárat tudunk létesíteni szülők és pedagógusok számára
 • nagy mértékű fejlesztőeszköz beszerzést tudunk megvalósítani

Az általános iskolánk alsó tagozatán három nagy területet különböztetünk meg gyermekeink sérülésének megfelelően:

8

 1. tanulásban akadályozottak osztályai

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességek, ill. a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak” (Mesterházi Zsuzsa)

A tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai képzése nyolcosztályos rendszerben folyik, ami megfelel a köznevelési törvényben foglaltaknak és találkozik a fenntartó és az iskolahasználók igényével is.

Az alapozási időszaknak számító alsó négy évfolyamon „nagy felmenős rendszerben”, iskolaotthonos formában dolgoznak gyógypedagógusaink.

A tanulók eredményes fejlesztése folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai segítségnyújtást igényel, együttműködve a szülői házzal. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és szocializációs képességek, a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítani. A sikeres tanítás-tanulás feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási segítség, a kis lépésben történő haladás, a gyakori ismétlés, a konkrétság.

Az iskola előkészítése az óvodában kezdődik a Lexi program segítségével, amely az alsó tagozaton a diszlexia prevenciós Meixner módszerrel folytatódik. Az általa kidolgozott Játékház tankönyvcsalád az alapja az olvasás-írás tanításának.

9

 1. értelmileg akadályozottak csoportjai (foglalkoztató csoport)

“A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.” (kínai közmondás)

 

Az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi sérült) tanulóink csoportjai szülői kezdeményezésre, az óvodai csoportokra épülve jöttek létre, fenntartónktámogatásával.        Az alsó tagozaton 2 önálló csoport működik.

A részükre kidolgozott tantárgyi rendszer olyan képességek kialakítását célozza meg, amelyek elősegítik, hogy a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni, környezetükben képesek legyenek tájékozódni és tevékenykedni, szociális, kommunikációs képességeik fejlődjenek.

A nevelhetőség szempontjából nagyon eltérő egyéni adottságok miatt fejlesztésükben egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkeznek.

A tanórákon a sérülésnek, a fejlettségnek megfelelő differenciált foglalkozás ill. egyéni fejlesztés történik, amelynek szokásos módszereit jelentősen befolyásolja a kommunikáció és a beszéd fejlődésének sajátos útja, a megismerő funkciók késleltetettsége, a lassúbb ütemű tanulási tempó, a figyelem ingadozása, az alacsonyabb fokú terhelhetőség. A tanuló speciális nevelési szükségleteihez igazodó fejlesztést a habilitációs, rehabilitációs, az egyéni korrekciós foglalkozásokon, a logopédiai ill. gyógy-testnevelési órákon kapja. A velük való foglalkozás során figyelembe kell venni az alábbiakat:

 • megfelelő segítség, vezetés és folyamatos irányítás szükségessége az ismeretszerzés és a tanultak alkalmazása során;
 • kis lépésekben haladás és a fokozatosság elve;
 • cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, képi szemléltetés szükségessége;
 • folyamatos gyakorlás és az egyéni megsegítés szükségessége;
 • állandó ösztönzés, dicséret szükségessége

                                 

 1. autizmussal élő gyermekek csoportja

„A gyermeki viselkedésben meg kell érteni a különféle szükségletekből fakadó indítékokat és reakciókat!”

Buda Béla

 

Az egyénre szabott fejlesztést speciálisan képzett szakemberek végzik olyan vizuálisan támogatott környezetben, amely figyelembe veszi az autizmussal élő személy nehézségeit.

Tanítjuk, fejlesztjük az alternatív kommunikációt, a szociális viselkedést, az önkiszolgálást, az általános értelmi képességeket, és a szabadidő tartalmas eltöltését segítő készségeket.

 

Alkalmazott speciális módszerek:

 • fejlődésmenethez, aktuális képességszinthez igazított egyéni tervek készítése
 • protetikus jellegű környezet és eszköztár kialakítása (napirend, munkarend)
 • egyéni motivációs rendszer kialakítása
 • augmentatív – vizuálisan támogatott – kommunikációs rendszer alkalmazása
 • az autizmusban meglévő szociális sérülés miatt, szociális vonatkozásoktól független módszerek alkalmazása (pl.: folyamatábrák, piktogramok, írott utasítások)
 • kognitív viselkedésterápia.

 

Az autizmussal élő tanulók fejlesztésénél a legfőbb célkitűzésünk:

–        A szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása és fejlesztése.

–        A fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a különböző tanulási-, szociális-, és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához.

–        Alternatív probléma megoldási módszerek tanítása.

–        A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség gyakorlati alkalmazhatósága.

A kognitív viselkedés-terápiás, fejlesztési és tanítási célokat a fenti szempontok alapján hierarchikus sorként értelmezzük, és fontossági sorrend szerint iktatjuk a fejlesztési tervekbe.

 

Szakkörök az alsó tagozaton:

 • tömegsport 3
 • néptánc szakkör  4
 • ének és zene szakkör         5

FELSŐ TAGOZAT 2

Bemutatkozik a felső tagozat

” Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél. ”

(Szent Ignác)

 

A felső tagozat hat osztályból áll, ebből két ötödik osztály, egy hatodik, hetedik és nyolcadik tanulásban akadályozottak osztálya egy pedig értelmileg akadályozottak csoportja. Tanulócsoportjaink általában 8-16 fősek, amelyeket szakképzett gyógypedagógusok és szaktanárok vezetnek. A pedagógusok munkáját a foglalkoztató csoportban és az 5. és 7. osztályban gyógypedagógiai asszisztens segíti.

Fejlesztő munkánkat az alsó tagozat eredményeire építve folytatjuk. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a tanulási módszerek elsajátítására. Egyéni bánásmóddal és a képességek szerinti differenciálással törekszünk a tanmenetben előírt oktatási követelmények elérésére, tanulóink komplex személyiségfejlesztésére. A személyiségfejlesztést nem kívánjuk külön kezelni a közösségfejlesztéstől, hiszen kölcsönös, szoros kapcsolat fűzi össze tartalmi, módszerbeli, a megvalósulás színtereinek tekintetében. A személyiség alakulása, alakítása nem független az adott közösségtől, annak fejlődéstörvényeitől. Az egyén a maga tulajdonságaival viszont hatással van a közösségre. Ez az együttes hatás még erőteljesebb a sérült tanulóink esetében, ebből következően fejlesztésük, fejlődésük térben és időben elválaszthatatlan.

Célunk:

 • tanulóink általános műveltségét minél jobban megalapozni, hogy elsajátítsák a társadalomba való beilleszkedés feltételeit,
 • valamint az önértékelés fejlesztésével egyéni képességeiket minél maximálisabban tudják  használni.

A többségi iskola tantárgyaival nagymértékben megegyező, de csökkentett mennyiségű tananyagot oktatunk, ügyelve a könnyebb elsajátíthatóságra és a gyakorlatiasságra. Tanulóink igény szerint egyéni fejlesztésben és rehabilitációban részesülnek. A diszlexiás, diszgráfiás és beszédhibás gyerekek logopédiai megsegítést kapnak. A tartási és mozgáskoordinációs problémákkal küzdő tanulókkal képzett konduktor foglalkozik.

Nyolcadik osztályt végzett tanulóink tudásuk alapján alkalmasak a továbbtanulásra. A Speciális Szakiskola tanterve szorosan illeszkedik az általános iskola tantervéhez. Diákjaink számára lehetővé válik az OKJ-s szakmunkás bizonyítvány megszerzése.

A nevelés során előtérbe helyezzük a közösségfejlesztést, hogy tanulóink elsajátítsák a közösségi élet normáit, tudjanak tenni egymásért, örülni egymás sikereinek. A napköziben, osztálykirándulások, közös programok keretében formáljuk igazi közösségekké az osztályokat.A gyermekek számára az iskolánk kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot, sokféle fejlesztő tevékenységet és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít, egészséges, esztétikus tárgyi környezetben, építve a nagy múltú hagyományrendszerünkre, amely az igények és elvárások függvényében változhat.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat, melyek segítségével tanulóink eddig is sok új ismerethez és élményhez jutottak.

6

Hagyományos programjaink:

 • Akadályverseny
 • Őszi és tavaszi kirándulás
 • Szent Miklós nap
 • Farsangi Bál
 • Néptáncfesztivál
 • Hangversenyek
 • Házi focibajnokság
 • Kulturális vetélkedő
 • Szavalóverseny
 • Tanulmányi versenyek
 • Papírgyűjtés
 • Kihelyezett múzeumi órák
 • Montágh napok
 • Bankett

Az egyéni problémákat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködve kezeljük. Hangsúlyt fektetünk a személyes jó kapcsolatra, négyszemközti beszélgetésekre, hiszen tanítványaink között sok a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, különböző problémákkal küzdő gyermek. Ebben a feladatban segítségünkre van a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ, a Teleház, a Clarissa nővérek, a Ferences és a Dobó Gimnázium diákjai.

Tanulóink nagy része napközis. Délután a házi feladatok megoldásán túl szakszerű segítséggel megerősítik a délelőtt tanultakat. A napközis foglalkozások jó lehetőséget biztosítanak a helyes szokások, az önállóság, a közösségi magatartás, a szabálytudat kialakítására. A délutáni foglalkozások keretében szakköröket szervezünk, melyek nagyon népszerűek a gyerekek körében. A délután keretében tanulóinknak lehetősége van hittan oktatáson is részt venni (7-8. osztály).

Szakköreink:

 • Rajz
 • Informatika
 • Énekkar
 • Iskolai zenekar
 • Néptánc
 • Sport
 • KRESZ

A szakköröknek és pedagógusaink felkészítő munkájának köszönhetően tanulóink sok sikeres pályázaton és versenyen vesznek részt. Évek óta dobogós helyezéseket érünk el a megyei kulturális, a vers- és prózamondó versenyeken valamint a KOMPLEX tanulmányi vetélkedőkön.

A sport, mint szabadidős tevékenység mindig is népszerű volt diákjaink körében. A mozgás feszültségoldó hatása, testi-lelki gyarapodást szolgáló ereje és öröme egyértelműen jó hatással van minden sportoló gyermekre. Ezen felül a versenyek, az elért sikerek is sok élménnyel gyarapítják tanítványainkat.

Munkaközösségünk aktív, együttműködő tagjai kreatívan, közösen munkálkodnak tanulóink nevelése és oktatása érdekében lépésről lépére.  Bemutatkozásunkat Antoine de Saint-Exupéry szavaival szeretnénk zárni:  „Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!” (Antoine de Saint-Exupéry: Fohász)

7